ANBI

Kunsthuis SYB is bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Stichting SYB / Kunsthuis SYB
Hoofdstraat 70
9244 CP Beetsterzwaag

+31 (0)512-382376
info@kunsthuissyb.nl
www.kunsthuissyb.nl

RSIN 809202359
NL81 INGB 0659 6379 44
KvK 01087564

Kunsthuis SYB is een residency voor hedendaagse kunstenaars en biedt hen een werkplek in de luwte van de (kunst)wereld. Kunstenaars en curatoren worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om zes weken in Kunsthuis SYB te werken en te verblijven. Tijdens een projectperiode in SYB kunnen zij zich ontwikkelen door middel van onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. Kunsthuis SYB biedt hiertoe ruimte, stimulans en ondersteuning. De periode wordt afgesloten met een publieke presentatie, die verschillende vormen aan kan nemen. Ook tijdens de werkperiode is SYB in het weekend geopend voor publiek om het werkproces te volgen.

 

Hoofdpunten Beleidsplan SYB 2017-2018:

-Residencies voor jonge en mid-career kunstenaars en curatoren werkzaam in Nederland onder intensieve begeleiding van de projecten door de programmeringscommissie (peer feedback) in de unieke omgeving van kunsthuis SYB: faciliteren, stimuleren van ontwikkeling, verdieping en experiment

-Residencies voor buitenlandse kunstenaars die een speciale interesse hebben voor het Noord-Nederlandse landschap of de Friese cultuur

-Cross disciplinaire samenwerkingen beeldende kunst met (landschaps) architectuur/ vormgeving / muziek / letteren

-SYB als plek voor praktijkervaring en loopbaanversneller voor jonge curatoren, critici, schrijvers/recensenten, educatief medewerkers, publiciteitsmedewerkers en vrijwilligers uit de directe omgeving.

-Verbreding positionering en zichtbaarheid landelijk en lokaal door meer dialoog met politiek en beleidsmakers Friesland, meer samenwerking met collega-instellingen in de Noordelijke provincies (Platform Noordenaars)

-Het verder ontwikkelen van een van de pijlers in ons publiciteitsbeleid: de website, om hiermee enerzijds de kunstenaars een goed platform en een groter publieksbereik te kunnen bieden en anderzijds een groeiende groep ‘belangstellenden op afstand’ betrokken te houden bij de activiteiten van SYB

-Inhoudelijk verdieping van publieksbezoek door bezoekers nauw te betrekken bij de projecten door openheid van werkproces en een educatief programma in samenwerking met scholen.

-Consolideren en vergroten van de eigen inkomsten door bestaande relaties met overheden, overheidsfondsen en particuliere fondsen te onderhouden, partnerships met nieuwe fondsen aan te gaan, en te experimenten met nieuwe vormen van publieke en private financiering

-Vergroting internationale zichtbaarheid van SYB en haar kunstenaars door deelname aan non-­‐profit kunstbeurzen en samenwerking met een buitenlandse residency

-Samenwerking met kunstonderwijs en kunstinstellingen.

 

Bestuur Stichting SYB
– Voorzitter: Irene Kromhout – artistiek leider Stream en zelfstandig projectleider 11Fountains / CH2018 (Groningen)
– Penningmeester: vacature
– Secretaris: Wytske Visser – Programmeur Beeldende Kunst Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (Amsterdam)

 

Jaarverslag 2015 als PDF

Financiële verantwoording en beloningsbeleid is opvraagbaar via carin@kunsthuissyb.nl