Meiwurkers

Kunsthuis SYB bestiet út in freelance meiwurker en in grutte groep frijwilligers. De programmearkomitee (PC, eartiids ARTclub) fan Kunsthuis SYB, yn ‘e mande mei de algemiene direkteur, biedt de artistike ynhâld fan’ e organisaasje. Dizze bestiet út fjouwer oant seis jonge keunstners, kuratoren en keunsttetikers, dy’t de kâns krije om as kurator yn SYB te ûntwikkeljen. In groep frijwilligers yn Beetstersweach soarget foar de praktyske stipe fan ‘e keunstners yn’ e hûs.

Algemien direkteur
Josine Sibum Siderius

Management
Mechteld van der Loo (Beetstersweach)

Board Syb Foundation
Irene Kromhout, foarsitter – projektlieder eksposysjes Frysk Museum & Keramiekmuseum Princessehof (Grins)
Wytske Visser, sekretaris – Programmer meitsje Visual art en kultuer de Brakke Grond (Amsterdam)
Remco Torenbosch, algemien bestjoerslid – keunstner (Amsterdam)
Kadaster: fakatuere

Programmingskommisje
Niels Bekkema – keunstner en skriuwer (Rotterdam / Groningen)
Manus Groenen – keunsthistoarikus en keunstakker (Rotterdam / Tilburg / Utert)
Sara Bjarland – keunstner (Amsterdam)

Publisiteit
Dokumintaasje en ûntwerp: Maarten van Maanen – grafysk ûntwerper (Amsterdam)
Parseberjochten en halteteksten: Aafke Weller – keunstner, skriuwer en restorer (Amsterdam)
Oarsettingen Jenny Wilson – fisuele artist en oersetter (Groningen)
Sanne Lauriks
Sarah Mei Herman
Frysk: Eduard Knotter – Fryske taalkundige, earder Afûk (Beetstersweach)

Eigenskippen en praktyske stipe
Jan Harmsma – eardere riedslid fan de gemeente Opsterlân (Beetstersweach)
Durk Schroor – ûndernimmer en hûs man (Beetstersweach)
Annemarie van Veen – keunstner (Beetstersweach)
Lutske fan Veen – haptonoom (Beetstersweach)

Eardere leden en advys
Chris Hellinga – grûnlizzer, eardere bestjoerslid / projektûntwikkeling / ûndersyksbehearder Delft Energy Initiative, TU Delft (Delft)
Emmie Muller – grûnlizzer, eardere koördinator, ART-club member, bestjoerslid / keunstner (Grins)
Anja Swint – oprjochter, eardere koördinator, ART-club member, bestjoerslid / keunstner (Grins)